Modalitats registrals

LES INVENCIONS

La patent

Art.4 Llei de Patents de 2015: Son patentables, en tots els camps de la tecnologia, les invencions que siguin noves, impliquin activitat inventiva i siguin susceptibles d'aplicació industrial

Es a dir, es tracta d'invencions noves a tot el mòn, prou inventives respecte del que és conegut fins a la data de manera que no poden deduir-se del que és conegut per mer recurs de la tècnica, sent a més susceptibles d'aplicació en la indústria i no meres conjectures.

Les patents poden consistir en sistemes, productes, substàncies, mètodes, màquines o l'ús dels anteriors.

La patent concedeix el dret a evitar que tercers explotin comercialment una invenció sense autorització.

No és un dret d'ús. La patent protegeix la invenció atorgant al seu titular el dret a impedir que qualsevol reprodueixi o utilitzi la invenció sense el seu consentiment.

El termini màxim de protecció és de 20 anys.

La patent espanyola es registra a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques

El model d'utilitat

És una modalitat per a les invencions menors. Tradicionalment s'ha destinat per invencions que no eren noves al món però sí a Espanya o per invencions que no tenien la suficient altura inventiva. I és que a diferència de les patents on la comparació amb el previ exclou els nous desenvolupaments relativament evidents a partir de l'anterior, en el model d'utilitat és registrable una invenció sempre que aquesta no sigui "molt evident" a partir del conegut. Alguns experts fins i tot opinen que a la pràctica aquest requisit és inexistent, essent suficient per al model d'utilitat la novetat i mínima o gairebé nul·la activitat inventiva

La nova Llei de patents de 2015 (que va entrar en vigor el 2017) ha modificat el requisit de novetat nacional que passa a ser també per als models, novetat mundial. De manera que l'única diferència amb la patent rau en el requisit 'd'alçada inventiva' i en el tipus posibles d'objecte de la patent

Els models d'utilitat recauen sobre: "les invencions industrialment aplicables que, sent noves i implicant activitat inventiva, consisteixen en donar a un objecte o producte una configuració, estructura o composició de la qual resulti algun avantatge apreciable pràcticament per al seu ús o fabricació" (Art.137 LP2015)

La vigència d'un model d'utilitat són 10 anys, si bé pot canviar la seva modalitat per convertir-lo en una patent. Atorga els mateixos drets que una patent

Les varietats vegetals

Una varietat vegetal representa un grup de plantes definit, seleccionat dins d'una espècie, que presenten una sèrie de característiques comunes. Les varietats vegetals poden protegir-se mitjançant l'obtenció del títol d'obtenció vegetal (TOV) que s'aplica a tots els gèneres i espècies vegetals

La durada de la protecció conferida per aquesta modalitat registral és de vint anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de registre, llevat de la varietats de vinya i d'espècies arbòries on la durada és de trenta anys

 

Disseny Industrial / Model Industrial

El disseny industrial atorga al seu titular un dret exclusiu (a utilitzar-lo i a prohibir l'ús a tercers sense el seu consentiment), sobre l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derivi de les característiques de, en particular, les línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte en si o de la seva ornamentació. Els dissenys poden ser bidimensionals o tridimensionals.

La durada de la protecció conferida pels Dissenys Industrials és de cinc anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de registre, i podrà renovar-se per un o més períodes successius de cinc anys fins a un màxim de vint anys computats des de la dita data

 

ELS SIGNES DISTINTIUS

Marques

Una marca és útil per tal d'individualitzar productes i serveis, per indicar als consumidors l'origen empresarial dels mateixos, a més també per informar sobre la qualitat d'aquests productes i serveïs identificats amb la mateixa marca, i finalment, per a realitzar i reforçar la funció publicitària.

Nom Comercial

El nom comercial és el signe o denominació que identifica una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars. Té una funció important, ja que serveix per a canalitzar la pròpia clientela.

És el nom que identifica una persona jurídica en el tràfic mercantil com a subjecte de relacions jurídiques i, per tant, susceptible de drets i obligacions